Privacy verklaring

1. Inhoudsopgave

 1. Inhoudsopgave
 2. Contactgegevens
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  1. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lessons4you, gevestigd aan Kruisakkers 2-2, 4613 BV Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2 Contactgegevens

https://lessons4you.nl
http://www.elessons4you.com
Kruisakkers 2-2 4613 BV Bergen op Zoom
+31 164 854970
+31 623911642

Monique van Zoelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lessons4you. Zij is te bereiken via info@lessons4you.nl

3 Persoonsgegevens die wij verwerken

Lessons4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een intake gesprek, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lessons4you verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

4.1 gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. De aard van onze diensten (huiswerkbegeleiding / coaching) verplicht ons echter wel om gegevens van minderjarigen te verzamelen om deze dienst aan te kunnen bieden. Voor al deze gegevens vereisen wij expliciet ouderlijke toestemming tijdens het intakegesprek.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lessons4you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lessons4you verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Lessons4you analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Lessons4you verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij doen dit steeds op basis van 1 van volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

6 Geautomatiseerde besluitvorming

Lessons4you neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lessons4you) tussen zit.

7 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lessons4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieGegevensBewaartermijnReden
PersonaliaVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
max 7 jaarBoekhoudkundige/ belastingtechnische verplichting
Overige persoonsgegevensGeslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Overige persoonsgegevens
max 5 jaarOm onderbroken trajecten te hervatten, of vervolgtrajecten kwalitatief te kunnen starten
CookiesGeanonimiseerd IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
50 maandenDe evolutie van het gebruik van onze website volgen en het aanpassen van de website aan de noden van de bezoeker
E-mail en andere digitale communicatieE-mailadres
Display naam
Overige door klant verstrekte info
2 jaarContacteren van klanten in functie van nazorg trajecten

8 Delen van persoonsgegevens met derden

Lessons4you verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lessons4you blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lessons4you gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Extra maatregelen die Lessons4you heeft genomen om uw privacy te waarborgen, zijn ondermeer het anonimiseren van het IP-adres, het forceren van SSL verbinding en de mogelijkheid om de cookies niet toe te staan (opt-out).

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lessons4you en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lessons4you.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lessons4you wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lessons4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus door zowel organisatorische (clean desk policy, afgesloten kantoor, alarminstallatie,…) als technische (SSL certificaten, encryptie, password policies,…) maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, contacteer ons dan via info@lessons4you.nl.